Slider

תקנון

יש לקרוא את התקנון שלהלן, וכן להתעדכן בפרטים המופיעים באתר המרוץ.
עם הרשמתכם הנכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההשתתפות  באירוע
. משתתפים מתחת לגל 18 חייבים בחתימת הורה ו/או אפוטרופוס.

 • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 31.03.2019 בשעה 21:00.
 • הרשמה ניתן לבטל עד ה-31.3.2019. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
 • על מנת לבטל את ההרשמה מייל בקשה לביטול.
 • שינוי מקצה – ניתן לעבור ממקצה אחד למקצבה אחר עד 1.04.2019 בשעה 21:00.
  לאחר תאריך זה כל שינוי, כרוך בעמלה של 20 ש”ח בתוספת עלות המקצה. להעברת מקצה יש לשלוח מייל עם בקשה לשינוי.
 • חל איסור מוחלט להעביר ערכה מרץ אחד לרץ אחר.

המרוץ יכלול את המקצים הבאים:

מקצה (מרחק ריצה)

זכות ההשתתפות

21.1 ק”מ

למי שמלאו 16 שנה

10 ק”מ

למי שמלאו 15 שנה

5 ק”מ

למי שמלאו 14 שנה

2 ק”מ תחרותי

לילדים מתחת לגיל 16

2 ק”מ עממי

כל הגילאים

ההוראות שלהלן חלות על כל מקצי התחרויות:

 • על כל מתחרה לחתום על הצהרת בריאות (מצב בריאות תקין) בטופס הרשמה מקוונת.
 • הצמדת מספר חזה על החולצה מקדימה.
 • הצמדת צ’יפ מדידת זמנים אלקטרוני, וקשירתו בשרוכי נעלי הריצה.
 • שמירה על צד ימין והימנעות מלהפריע למתחרים אחרים

חלוקת פרסים לפי מקצים ופירוט קטגוריות:

פרסים למקצים ולפי פירוט קטגוריות, יחולקו על-פי הפירוט באתר המרוץ.

סגירת תפריט