Slider

תקנון

יש לקרוא את התקנון שלהלן, וכן להתעדכן בפרטים המופיעים באתר המרוץ. עם הרשמתכם הנכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההשתתפות  באירוע. משתתפים מתחת לגל 18 חייבים בחתימת הורה ו/או אפוטרופוס.

  • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה-29.03.2020 בשעה 21:00.
  • הרשמה ניתן לבטל עד ה-29.3.2020. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
  • על מנת לבטל את ההרשמה יש לשלוח מייל בקשה לביטול. המועד האחרון לביטול השתתפות החזר דמי רישום הינו 15.3.2020.
  • שינוי מקצה – ניתן לעבור ממקצה אחד למקצה אחר עד 28.03.2020 בשעה 21:00. לאחר תאריך זה כל שינוי, כרוך בעמלה של 20 ש”ח בתוספת עלות המקצה. להעברת מקצה יש לשלוח מייל עם בקשה לשינוי.
  • חל איסור מוחלט להעביר ערכה מרץ אחד לרץ אחר.
  • למארגני המרוץ שמורה הזכות לבצע שינויים והודעה על כל שינוי תפורסם באתר המרוץ.

המרוץ יכלול את המקצים הבאים:

מקצה (מרחק ריצה)

זכות ההשתתפות

21.1 ק”מ

למי שמלאו 16 שנה

10 ק”מ

למי שמלאו 15 שנה

5 ק”מ

למי שמלאו 13 שנה

2 ק”מ תחרותי

לילדים מתחת לגיל 16

2 ק”מ עממי

כל הגילאים

 

ההוראות שלהלן חלות על כל מקצי התחרויות:

  • על כל מתחרה לחתום על הצהרת בריאות (מצב בריאות תקין) בטופס הרשמה מקוונת.
  • הצמדת מספר חזה (הכולל צ’פי אלקטרוני למדידת זמנים) על החולצה מקדימה.
  • שמירה על צד ימין והימנעות מלהפריע למתחרים אחרים

חלוקת פרסים לפי מקצים ופירוט קטגוריות:

פרסים למקצים ולפי פירוט קטגוריות, יחולקו על-פי הפירוט באתר המרוץ.