Slider

להלן רשימת הקטגוריות שינוהלו במסגרת המקצים השונים במרוץ.

מקצה חצי מרתון:

 • למנצחים בדרוג הכללי (בוגרים ונשים) יוענקו תווי קניה מתנת סאקוני:

מקום ראשון    1,000 ₪

מקום שני         750 ₪

מקום שלישי    500 ₪

 • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:
זכרנקבה
בוגריםנשים
נוער עד גיל 19נערות עד גיל 19
גברים 20-39נשים 20-39
גברים 40-49נשים 40-49
גברים 50-59נשים 50-59
גברים 60-69נשים 60-69
גברים 70+נשים 70+

מקצה 10 ק”מ: (הרשמה מעל גיל 15)

 • למנצחים בדרוג הכללי (בוגרים ונשים) מקום ראשון יוענקו שעוני סונטו, מתנת דוגית.
 • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:
זכרנקבה
בוגריםנשים
נוער עד גיל 19נערות עד גיל 19
גברים 20-39נשים 20-39
גברים 40-49נשים 40-49
גברים 50-59נשים 50-59
גברים 60-69נשים 60-69
גברים 70+נשים 70+

מקצה 5 ק”מ:

 • למנצחים בדרוג הכללי (בוגרים ונשים) מקום ראשון יוענקו שעוני סונטו, מתנת דוגית.
 • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:
זכרנקבה
בוגריםנשים
נוער עד גיל 17נערות עד גיל 17
נוער עד גיל 19נערות עד גיל 19
גברים 20-39נשים 20-39
גברים 40-49נשים 40-49
גברים 50-59נשים 50-59
גברים 60-69נשים 60-69
גברים 70+נשים 70+

מקצה 2 ק”מ תחרותי:

 • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:
זכרנקבה
נערים 15-16נערות 15-16
ילדים 13-14ילדות 13-14
ילדים 10-12ילדות 10-12
ילדים 8-9ילדות 8-9

על מנת לזכות בפרס במסגרת קטגוריית גיל חייבים להיות לפחות 5 רשומים כאשר 3 מתוכם סיימו את המרוץ. במקרה ולא יהיו מספיק משתתפים בקטגוריה יחולק פרס רק למקום הראשון בקטגוריית הגיל.

מפרט קטגוריות ופרסים במקצים

מפרט קטגוריות  ופרסים במקצים:

להלן רשימת הקטגוריות שינוהלו במסגרת המקצים השונים במרוץ.

מקצה חצי מרתון:

 • למנצחים בדרוג הכללי (בוגרים ונשים) יוענקו תווי קניה:

מקום ראשון     1,000 ₪

מקום שני         750 ₪

מקום שלישי     500 ₪

 • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:

זכר

נקבה

בוגרים

נשים

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39

נשים 20-39

גברים 40-49

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

 

מקצה 10 ק”מ: (הרשמה מעל גיל 15)

 • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:

זכר

נקבה

בוגרים

נשים

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39

נשים 20-39

גברים 40-49

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

       

מקצה 5 ק”מ:

 • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:

זכר

נקבה

בוגרים

נשים

נוער עד גיל 15

נערות עד גיל 15

נוער עד גיל 17

נערות עד גיל 17

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39

נשים 20-39

גברים 40-49

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

 

מקצה 2 ק”מ תחרותי:

 • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:

זכר

נקבה

נערים 15-16

נערות 15-16

ילדים 13-14

ילדות 13-14

ילדים 10-12

ילדות 10-12

ילדים 8-9

ילדות 8-9

על מנת לזכות בפרס במסגרת קטגוריית גיל חייבים להיות לפחות 5 רשומים כאשר 3 מתוכם סיימו את המרוץ. במקרה ולא יהיו מספיק משתתפים בקטגוריה יחולק פרס רק למקום הראשון בקטגוריית הגיל.