Slider

לוחות זמנים

שעת הזינוק

מקצה

מיקום ההזנקה

6:30

זינוק חצי מרתון 21.1 ק”מ
ארמון הנציב ירושלים, אפרת

9:00

זינוק 10 ק”מ

בישוב אפרת וסביב

9:20

טקס פרסים חצי מרתון

9:50

זינוק 5 ק”מ

בישוב אפרת וסביב

10:10

טקס פרסים 10 ק”מ

10:20

זינוק 2 ק”מ תחרותי (מתחת לגיל 16)

בישוב אפרת וסביב

10:35

זינוק 2 ק”מ עממי

בישוב אפרת וסביב

10:45

טקס פרסים 5 ק”מ ו-2 ק”מ
סגירת תפריט